Informacja o sesji Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim

Informujemy, że w dniu 24 czerwca (poniedziałek) 2024 r. o godzinie 13:00 w budynku Pałacu przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Hadlach Szklarskich odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim. 

Nagranie z sesji będzie udostępnione na platformie: https://transmisjaobrad.info/channels/248/gmina-jawornik-polski 

Nagrania archiwalne obejrzeć można: https://www.youtube.com/@gminajawornikpolski5069/videos 

Zapraszamy do oglądania

 W dniu 24 czerwca 2024r. odbyła się III sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim.
W obradach udział wzięło 15 radnych, a poprowadził je Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Pinkowicz.

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Jawornik Polski – Łukasz Kawaliło, Radny Powiatu Przeworskiego – Mariusz Dubas, Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Mostów PZD w Przeworsku – Jan Pinkowicz, Dzielnicowy Gminy Jawornik Polski – Adrian Klich, z-ca Burmistrza – Agnieszka Czapla, Skarbnik Miasta i Gminy – Izabela Kuchcińska-Kasznia, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Elżbieta Macieląg, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim – Romana Dubas, p.o. Kierownik Gospodarki Komunalnej – Stanisław Jamrozik oraz sołtysi wsi z terenu Gminy Jawornik Polski.

Porządek obrad był następujący:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Raport o stanie Gminy Jawornik Polski za 2023 rok
a)    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jawornik Polski,
b)    Debata nad raportem o stanie Gminy Jawornik Polski,
c)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia votum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Jawornik Polski.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok:
a)    opinie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jawornik Polski za 2023 rok,
b)    wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim,
c)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
– przedłożonego przez Wójta Gminy Jawornik Polski sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego,
– wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim,
d)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jawornik Polski za 2023 rok – dyskusja,
e)    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jawornik Polski za 2023 rok,
f)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jawornik Polski za 2023 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jawornik Polski na 2024 rok,
b.    w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn.:„Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawornik Polski”,
c.    w sprawie nadania statutu Sołectwa Jawornik Polski,
d.    w sprawie nadania statutu Sołectwa Jawornik-Przedmieście,
e.    w sprawie nadania statutu Sołectwa Manasterz,
f.    w sprawie nadania statutu Sołectwa Zagórze,
g.    w sprawie nadania statutu Sołectwa Hucisko Jawornickie,
h.    w sprawie nadania statutu Sołectwa Widaczów,
i.    w sprawie nadania statutu Sołectwa Hadle Szklarskie,
j.    w sprawie nadania statutu Sołectwa Hadle Kańczuckie.
k.    w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta i Gminy Jawornik Polski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej,
l.    w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,
m.    w sprawie zmiany uchwały własnej nr 15/II/2024 Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim oraz wyboru Przewodniczącego tej Komisji,
n.    w sprawie zmiany uchwały własnej nr 36/VI/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 25 stycznia 2011 w sprawie zasad wypłacania radnym diet, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz ustalenia wysokości diet dla sołtysów wsi,
o.    w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Jawornik Polski,
p.    w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kaplic cmentarnych na terenie Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim,
q.    w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych,
r.    w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim,
s.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji,
t.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji,
u.   w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza o pracach w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 maja 2024 roku.
11. Zakończenie obrad sesji.

Burmistrz przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami obejmujące szereg działań dotyczących inwestycji i spraw bieżących. Po sprawozdaniu Burmistrz odpowiadał na liczne zapytania i interpelacje radnych oraz sołtysów.