Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji.