Nabór wniosków refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ogłasza nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego* oraz środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków potrwa od dnia 15.11.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

Liczba miejsc – 13      w tym środki: Funduszu Pracy (bez względu na wiek) – 5 miejsc

dla osób do 30 r.ż. – 7 miejsc dla osób powyżej 3,0 r.ż – 1 miejsce

Maksymalna kwota dotacji – 33.000,00 PLN

Wnioski prosimy składać w siedzibie PUP w biurze podawczym na parterze w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10 w Przeworsku

Składanie wniosków możliwe jest tylko w wersji papierowej

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 16 648 84 28 wew. 25

UWAGA: Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi przedmiotowej formy wsparcia.

Informacje o kolejnych naborach będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej tut. Urzędu.

   *Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (V) Oś Priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.
  1. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VIII)” Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020.

Nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ogłasza nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego* oraz środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków potrwa od dnia 15.11.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

Liczba miejsc – 5 w tym środki: Funduszu Pracy – 4 miejsca dla osób do 30 r.ż. – 1  miejsce

Maksymalna kwota refundacji – 33.000,00 PLN

Wnioski prosimy składać w siedzibie PUP w biurze podawczym na parterze w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10 w Przeworsku

 

Składanie wniosków możliwe jest tylko w wersji papierowej


W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 16 648 84 28 wew. 25

UWAGA: Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi przedmiotowej formy wsparcia.

Apelujemy, aby wnioski składane były z dużą starannością i rozwagą. Przede wszystkim po wcześniejszym rozeznaniu co do dostępności i ewentualnego czasu oczekiwania na refundowane zakupy.

 Zalecamy aby wnioskodawca posiadał kandydata, z którym związana będzie refundacja kosztów wyposażonego stanowiska pracy, zarejestrowanego jako osoba bezrobotna.

Informacje o kolejnych naborach będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej tut. Urzędu.

*Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (V) Oś Priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020