Informacja o sesji Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim

Informujemy, że w dniu 27 maja (poniedziałek) 2024 r. o godzinie 17:00 w budynku Pałacu przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Hadlach Szklarskich (sala ledowa)  odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim. 

Transmisja na żywo sesji prowadzona będzie na platformie pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/248/gmina-jawornik-polski/live 

Nagrania z poprzednich sesji znajdują się na platformie: https://transmisjaobrad.info/channels/248/gmina-jawornik-polski 

Nagrania archiwalne obejrzeć można: https://www.youtube.com/@gminajawornikpolski5069/videos 

Zapraszamy do oglądania

 W dniu 27 maja 2024r. odbyła się II sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim.
W obradach udział wzięło 15 radnych, a poprowadził je Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Pinkowicz.

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Jawornik Polski – Łukasz Kawaliło, Radny Powiatu Przeworskiego – Mariusz Dubas, z-ca Burmistrza – Agnieszka Czapla, Skarbnik Miasta i Gminy – Izabela Kuchcińska-Kasznia, p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Iwona Czebiera, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Elżbieta Macieląg, z-ca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Monika Żelisko, Dyrektor Gminnego Zespołu Żłobków – Anna Pieniądz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim – Romana Dubas, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworniku Polskim – Edyta Pawełek oraz sołtysi wsi z terenu Gminy Jawornik Polski.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
a.    w sprawie zmiany w budżecie miasta i gminy
b.    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c.    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu
d.    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie do inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej w gminie Jawornik Polski w miejscowościach: Manasterz, Zagórze, Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Jawornik Polski i Jawornik-Przedmieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja SUW w Jaworniku Polskim i Hadlach Szklarskich”
e.    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na należny podatek od towarów i usług związany z realizacją inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej w gminie Jawornik Polski w miejscowościach: Manasterz, Zagórze, Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Jawornik Polski i Jawornik-Przedmieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja SUW w Jaworniku Polskim i Hadlach Szklarskich”
f.    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na wkład własny do inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej w gminie Jawornik Polski w miejscowościach: Manasterz, Zagórze, Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Jawornik Polski i Jawornik-Przedmieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja SUW w Jaworniku Polskim i Hadlach Szklarskich”
g.    w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowanych (VAT) na realizację projektu pn. :„Budowa sieci wodociągowej w gminie Jawornik Polski w miejscowościach: Manasterz, Zagórze, Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Jawornik Polski i Jawornik-Przedmieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja SUW w Jaworniku Polskim i Hadlach Szklarskich”
h.    w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Jawornik Polski
i.    w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim
j.    w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Oświaty Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim
k.    w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim
l.    w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim
m.    w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta i Gminy Jawornik Polski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej
n.    w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta i Gminy Jawornik Polski do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
o.    w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
p.    w sprawie przedłużenia programu Korpus wsparcia seniorów na rok 2024
q.    w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
r.    w sprawie zmiany Uchwały nr 85/IX/2003 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów w wysokości wynagrodzenia za inkaso

Burmistrz przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami obejmujące szereg działań dotyczących inwestycji i spraw bieżących. Po sprawozdaniu Burmistrz odpowiadał na liczne zapytania i interpelacje radnych oraz sołtysów.