KONSULTACJE SPOŁECZNE

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” na lata 2023- 2029

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie” zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych przedstawicieli sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców z Gmin Dynów, Jawornik Polski, Krzywcza, Markowa, Rokietnica oraz Miasta i Gminy Dubiecko oraz Miasta Dynów tj.: lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD.

Miejsca i terminy spotkań:

Miasto i Gmina Dubiecko

Nienadowa 502A, Sala GOK

02 czerwca 2022 (czwartek),
 godz.16.00

Gmina Krzywcza

Babice 10, Świetlica Wiejska

03 czerwca 2022 (piątek),
 godz. 16.00

Gmina Dynów

Łubno 245, Dom Ludowy

06 czerwca 2022 (poniedziałek),
 godz. 16.00

Miasto Dynów

Dynów, ul Rynek 2, sala narad Urzędu Miasta

08 czerwca 2022 (środa),
godz. 16.00

Gmina Jawornik Polski

Hadle Szklarskie 70, Zespół Pałacowo Parkowy

10 czerwca 2022 (piątek),
 godz. 16.00

Gmina Markowa

Markowa 1491, Centrum Kultury Gminy Markowa

13 czerwca 2022 (poniedziałek),
 godz. 16.00

Gmina Rokietnica

Rokietnica 682, Świetlica Wiejska

14 czerwca 2022 (wtorek),
 godz. 16.00

Biuro LGD prosi o telefoniczne zgłoszenie udziału w spotkaniach. tel. nr 16 6511687

 

Program

 

16.00 – 16.10 Podpisanie listy obecności, przywitanie przybyłych osób, rozpoczęcie spotkania
16.10 – 16.30 Przybliżenie założeń do nowej LSR w oparciu o  RLKS, z uwzględnieniem zagadnień kluczowych dla podejścia LEADER oraz zagadnień możliwych do wdrożenia w ramach Priorytetu 8 FEP 2021-2027
16.30 – 17.30 Identyfikacja problemów i potrzeb w obszarach tematycznych:
   a) sektor gospodarczy w tym rynek pracy,
   b) sektor społeczny – aktywizacja społeczna, integracja, budowanie tożsamości z regionem, podejście smart village,
   c) infrastruktura publiczna w tym kultura i rekreacja,
   d) wykluczenie społeczne – identyfikacja grup defaworyzowanych.
17.30-18.00 Wstępna analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT
18.00 – 18.15 Przerwa kawowa, poczęstunek
18.15-19.00 Wstępne określenie  celów ogólnych i szczegółowych tworzonej LSR: w tym dyskusja i wypracowanie wstępnych przedsięwzięć wraz z identyfikacją i zdefiniowaniem konkretnych pomysłów na projekty. Ustalenie hierarchii zadań, sformułowanie oczekiwań  i wymiernych rezultatów planowanych działań (wskaźniki). Identyfikacja grup docelowych odbiorców zgłaszanych działań, źródła finansowania.
19.00 Zakończenie spotkania.

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 – Wsparcie przygotowawcze

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020