REKRUTACJA DO PROJEKTU

Niniejszym informujemy, że rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" będzie prowadzona w terminie 19.11.2014-21.11.2014 w godzinach 9.00 - 14.00.

W celu ułatwienia składania dokumentów  zostają ustalone następujące miejsca rekrutacji:
– Manasterz – Dom Ludowy
– Hucisko Jawornickie – Remiza OSP
– Hadle Szklarskie – Zespół  Pałacowo-Parkowy
– Jawornik Polski – Technitex

Osoby deklarujące udział w projekcie muszą być mieszkańcami Gminy Jawornik Polski oraz prowadzić gospodarstwo domowe na terenie tutejszej gminy.

Gospodarstwa domowe, o których mowa wyżej muszą spełniać łącznie następujące kryteria dostępu:
– znajdować się w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu
– nie posiadać dostępu do Internetu
– nie posiadać komputera. 

Grupy docelowe:
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (542 zł gospodarstwo jednoosobowe, 456 zł w gospodarstwach wieloosobowych)
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające di otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (574 zł na jedną osobę, 664 zł na osobę w gospodarstwie domowych w którym są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności)
– dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej (456 zł na jedną osobę)
– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
– rodziny zastępcze
– rodzinne domy dziecka
– samotni rodzice
– osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatorem w Monitorze Polski przez Prezesa ZUS  (obecnie jest to kwota 844,45 zł)
– dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik : „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzany na 1 osobę w gospodarstwie domowych opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi  1278,43 zł)
 
Udział wszystkich gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny

Celem głównym projektu jest:
Ograniczenie zagrożeń wykluczenia cyfrowego spowodowanego warunkami ekonomicznymi lub orzeczoną niepełnosprawnością na terenie Gminy Jawornik Polski.

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 100 gospodarstw domowych, wyposażenie gospodarstw w sprzęt komputerowy, zapewnienie stałej obsługi serwisowej oraz przeszkolenie odbiorców końcowych m.in. w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu
 
Cel główny projektu będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych:
– zidentyfikowanie beneficjentów ostatecznych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
– dostarczenie beneficjentom ostatecznym zestawów komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do sieci
– uruchomienie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 2 świetlicach przyszkolnych
– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności beneficjentów ostatecznych w zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu poprzez prowadzenie szkoleń stacjonarnych i e-lerningowych
– ułatwienie powszechnego dostępu do Internetu poprzez wyposażenie 2  świetlic przyszkolnych w sprzęt komputerowy

Okres realizacji projektu obejmuje 18 miesięcy. Trwałość projektu zostanie zapewniona przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu.