REKRUTACJA DO PROJEKTU – informacja

Niniejszym informujemy, że rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" będzie prowadzona w terminie 03.11.2015-05.11.2015 w godzinach 9.00 - 14.00.

W celu ułatwienia składania dokumentów  zostają ustalone następujące miejsca rekrutacji:
– Manasterz – Dom Ludowy
– Hucisko Jawornickie – Remiza OSP
– Hadle Szklarskie – Zespół  Pałacowo-Parkowy
– Jawornik Polski – Technitex

Osoby deklarujące udział w projekcie muszą być mieszkańcami Gminy Jawornik Polski oraz prowadzić gospodarstwo domowe na terenie tutejszej gminy.

Gospodarstwa domowe, o których mowa wyżej muszą spełniać łącznie następujące kryteria dostępu:
– znajdować się w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu
– nie posiadać dostępu do Internetu
– nie posiadać komputera. 

Grupy docelowe:

1) Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;

a) osobie samotnie gospodarującej, 634,- zł netto

b) osobie w rodzinie, 514- zł netto.

2) Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

miesięczny dochód netto nie przekracza 674,- zł na osobę w rodzinie

lub 764,- zł na osobę w rodzinie jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

3) Dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej (514,- zł na 1 osobę)

4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (według orzecznictwa ZUS);

a) pełnoletnie osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

b) rodziny, w których wychowuje się dziecko zaliczone do osób niepełnosprawnych.

5) Rodziny zastępcze;

6) Rodzinne domy dziecka

7) Samotni rodzice

8) Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 880,45- zł);

9) Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (osoby ze średnią ocen nie niższą niż 4,5 za ostatni rok szkolny lub ocena opisowa ), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym ( wskaźnik za 2014 rok wynosi 1340,- zł) .

Udział wszystkich gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny

Celem głównym projektu jest:

Ograniczenie zagrożeń wykluczenia cyfrowego spowodowanego warunkami ekonomicznymi lub orzeczoną niepełnosprawnością na terenie Gminy Jawornik Polski.