SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

W okresie 15.12.2014 - 19.12.2014 odbyły się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu.

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szkolenia odbywały się w świetlicach przyszkolnych w Manasterzu oraz Jaworniku Polskim wyposażonych w nowy sprzęt komputerowy w ramach projektu. Szkolenia odbywały się w grupach 10-cio osobowych i były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
Zakres szkoleń obejmował: podstawowe informacje o komputerze, system operacyjny, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, podstawy korzystania z Internetu, poczta elektroniczna, przeglądarki internetowe, korzystanie z platformy e-lerningowej. W czasie szkoleń uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i informacyjne oraz korzystali z przygotowanych posiłków. Przeszkolono 100 beneficjentów oraz 4 osoby z jednostek podległych.
Po zakończeniu szkolenia uczestnikom przekazany został sprzęt komputerowy (komputer przenośny, drukarka laserowa, pendrive) wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.