Deklaracja dostępności
Gmina Jawornik Polski
Oficjalna Strona

Deklaracja dostępności Miasto i Gmina Jawornik Polski Oficjalna Strona

Urząd Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-11-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki tekstowe edytowalne, jak i PDF – częściowo pomimo starań redaktorów serwisu nie spełniają wymaganych norm ze względu na niepoprawne formatowanie tekstów pochodzących z różnych źródeł. W miarę możliwości będziemy redagować teksty tak aby zawierały poprawne formatowanie tekstów tak, aby zachowywały normy ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Może zdarzyć się sytuacja, że filmy i odnośniki do filmów z serwisów zewnętrznych zamieszczane w serwisie nie posiadają audiodeskrypcji oraz podpisów niektórych treści video lub innych wymaganych elementów bądź zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Znaczniki i tagi – uwagi na rozwiązania i ograniczenia serwisu przez redaktorów nie jest stosowany znacznik lang.
 • Treść nietekstowa (Poziom A) – Niektóre obrazy znajdujące się na stronie nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Wstrzymanie (pauza), zatrzymanie, ukrywanie (Pozioma A) – Slider znajdujący się na stronie głównej nie posiada przycisków kontroli, 
 • Możliwość pominięcia bloków (Poziom A) – brak zastosowania funkcji  pomijania powtarzających się bloków na stronie.
 • Odstępy w tekście (Poziom AA) – za małe odstępy w tekście na stronie.  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim
 • Adres: ul. Rynek 30, 37-232 Jawornik Polski
 • E-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl
 • Telefon: (16)6514014

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

koordynator dostępności: 

Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim jest
Pani Bernadetta Zając – koordynator ds. dostępności
koordynator@jawornikpolski.itl.pl

 

Dostępność architektoniczna

        Budynek Urzędu Miasta i Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jaworniku Polskim ul. Rynek 30, jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: do budynku prowadza trzy, które znajdują się nad poziomem gruntu. Do dwóch wejść trzeba pokonać schody by dostać się do środka. Do trzeciego wejścia wykonany jest podjazd, brak jest jednak przy nim barierki. Trzecie wejście jest jednocześnie wejściem do dźwigu osobowego, która obsługuje parter oraz pierwsze piętro. Część pomieszczeń biurowych (kasa, podatki, ochrona środowiska) znajdują się na parterze wraz z salą narad. Na pierwszym piętrze znajdują się pozostałe pomieszczenia biurowe. Na wszystkich stanowiskach jest możliwość obsługi klienta, stanowiska nie mają jednak dostosowanego wyposażenia meblowego do obsługi osób na wózkach. Dodatkowo wysokie lady nie są dostosowane dla osób niższych. Przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Brak jest  toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną, lupy dla osób słabowidzących oraz ramki do podpisu, tyflomapę z dzwonkiem przywołującym, tabliczki informujące przy drzwiach z oznaczeniem w alfabecie Braille’a, piktogramy z oznaczeniem w alfabecie Braille’a, tablice informująco nawigacyjne, krzesła do wypoczynku. Dodatkowo zamontowano kontrastowe oznaczenie stopni na schodach i drzwiach wykonanych z przeźroczystych materiałów, wypukłe ścieżki prowadzące oraz kolorowe ścieżki prowadzące. Urząd Miasta i  Gminy w Jaworniku Polskim, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego .