Deklaracja dostępności
Gmina Jawornik Polski
Oficjalna Strona

Deklaracja dostępności Gmina Jawornik Polski Oficjalna Strona

Urząd Gminy w Jaworniku Polskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-11-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki tekstowe edytowalne, jak i PDF – częściowo pomimo starań redaktorów serwisu nie spełniają wymaganych norm ze względu na niepoprawne formatowanie tekstów pochodzących z różnych źródeł. W miarę możliwości będziemy redagować teksty tak aby zawierały poprawne formatowanie tekstów tak, aby zachowywały normy ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Może zdarzyć się sytuacja, że filmy i odnośniki do filmów z serwisów zewnętrznych zamieszczane w serwisie nie posiadają audiodeskrypcji oraz podpisów niektórych treści video lub innych wymaganych elementów bądź zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Znaczniki i tagi – uwagi na rozwiązania i ograniczenia serwisu przez redaktorów nie jest stosowany znacznik lang.
 • Treść nietekstowa (Poziom A) – Niektóre obrazy znajdujące się na stronie nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Wstrzymanie (pauza), zatrzymanie, ukrywanie (Pozioma A) – Slider znajdujący się na stronie głównej nie posiada przycisków kontroli, 
 • Możliwość pominięcia bloków (Poziom A) – brak zastosowania funkcji  pomijania powtarzających się bloków na stronie.
 • Odstępy w tekście (Poziom AA) – za małe odstępy w tekście na stronie.  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Jaworniku Polskim
 • Adres: Jawornik Polski 30
  37-232 Jawornik Polski
 • E-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl
 • Telefon: 166514014

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

koordynator dostępności: 

Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim jest
Pani Anna Staszczak – koordynator ds. dostępności
koordynator@jawornikpolski.itl.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jaworniku Polskim 30, nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: do budynku prowadza dwa wejścia znajdują się nad poziomem gruntu i trzeba pokonać schody by dostać się do środka, nie ma wykonanych podjazdów, część pomieszczeń biurowych (kasa) znajdują się na parterze wraz z sala narad , na pierwszym piętrze znajdują się pozostałe pomieszczenia biurowe na parterze jest możliwość obsługi klienta, przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych, brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, w budynku nie ma pętli indukcyjnych, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Gminy w Jaworniku Polskim, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji na wniosku który jest dostępny na stronie UG Jawornik Polski (itl.pl) (zakładka dostępność).