Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)).

W celu skorzystania ze skrzynki ESP Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

Adres skrytki Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim na ePUAP: /ah7qcy621b/skrytka

Istnieje możliwość skorzystania z formularza elektronicznego Pisma ogólnego do podmiotu publicznego na platformie ePUAP.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl/.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230) z póź. zm.).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez ESP na platformie ePUAP;
 • Przekazanie dokumentu poprzez pocztę elektroniczną e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym, e-dowodem
 • Dopuszcza się postać elektroniczną złożonego dokumentu.
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • ODT, DOC, DOCX, RTF, TXT, PDF
  • XLS, XLSX, ODS
  • GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG
  • XML
  • ZIP, 7Z
  •  
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 20 MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

http://epuap.gov.pl/