Transmisje z obrad Rady Miejskiej

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim

Informujemy, że w dniu 24 czerwca (poniedziałek) 2024 r. o godzinie 13:00 w budynku Pałacu przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Hadlach Szklarskich odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim. 

Nagranie z sesji będzie udostępnione na platformie: https://transmisjaobrad.info/channels/248/gmina-jawornik-polski 

Nagrania archiwalne obejrzeć można: https://www.youtube.com/@gminajawornikpolski5069/videos 

Zapraszamy do oglądania

 Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Raport o stanie Gminy Jawornik Polski za 2023 rok.
a) Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jawornik Polski,
b) Debata nad raportem o stanie Gminy Jawornik Polski,
c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia votum zaufania Wójtowi Gminy Jawornik Polski,
4.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok:
 a) opinie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jawornik Polski za 2023 rok,
 b) wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim,
 c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie :
– przedłożonego przez Wójta Gminy Jawornik Polski sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego,
– wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim,
 d) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jawornik Polski za 2023 rok – dyskusja,
 e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jawornik Polski za 2023 rok,
 f) podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jawornik Polski za 2023 rok,
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok,
b. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn. :„Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawornik Polski”,
c.  nadania statutu Sołectwa Jawornik Polski,
d. nadania statutu Sołectwa Jawornik- Przedmieście,
e. nadania statutu Sołectwa Manasterz,
f. nadania statutu Sołectwa Zagórze,
g. nadania statutu Sołectwa Hucisko Jawornickie,
h. nadania statutu Sołectwa Widaczów,
i. nadania statutu Sołectwa Hadle Szklarskie,
j. nadania statutu Sołectwa Hadle Kańczuckie,
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza o pracach w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 maja 2024 roku.
11. Zakończenie obrad sesji.