Obowiązki informacyjne

,,Przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jawornik Polski ”

Pojedynek na strzelnicy w ZPP Hadle Szklarskie

Wirtualna strzelnica „Pojedynek” na terenie ZPP Hadle Szklarskie utworzona została za kwotę około 220 000,- z czego 158 000,- zł to kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Strzelnica uruchomiona została od pierwszych dni 2023 roku i będzie czynna w godzinach pracy kompleksu rekreacyjno – sportowego „Dworska Przystań” w ZPP Hadle Szklarskie. Strzelnica posiada możliwość prowadzenia strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania - od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelanie na celność i skupienie, do wykonania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania. Wyposażona jest w bezprzewodowe, laserowe repliki broni, czterech karabinków i czterech pistoletów z funkcją wyzwalania strzału, imitację odgłosu i zjawiska odrzutu. Ponadto informujemy że zgodnie z zapisami konkursu ofert „Strzelnica w Powiecie 2022” istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania ze strzelnicy przez uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, oraz przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa. Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu w sprawie podpisania porozumienia. Wszelkie informacje na temat korzystania z strzelnicy wirtualnej oraz rezerwacje dostępne są w recepcji kompleksu „Dworska Przystań”. Serdecznie zapraszamy.

Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 31.05.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Jawornik Polski dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Działania realizowane w ramach grantu pozwolą zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie Gminy Jawornik Polski, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób o szczególnych potrzebach, zaś lokalnym instytucjom pozwolą stać się miejscem, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły funkcjonować na równi z innymi osobami. Tym samym działania podjęte w ramach niniejszego projektu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania 2.18 PO WER, tj. Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Założone w projekcie działania wpłyną na podniesienie świadomości JST i ich pracowników w zakresie wiedzy o problematyce potrzeb osób o szczególnych potrzebach oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych dla tej grupy mieszkańców, co przyczyni się do wyrównywania szans osób z rozmaitymi ograniczeniami i dysfunkcjami, a w konsekwencji do wzrostu udziału osób o szczególnych potrzebach, w tym OzN w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym itp. Dostępność jest zagadnieniem horyzontalnym.

Modernizacja budynku oranżerii przy Zespole Pałacowo-Parkowym w miejscowości Hadle Szklarskie 

              Latem w 2022 roku została ukończona rewitalizacja oranżerii, która obejmowała wymianę pokrycia dachowego, wymianę przeszklenia ściany skośnej (wymiana stolarki) oraz odnowienie tynków zewnętrznych wraz z malowaniem.  

 

UTWORZENIE PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JAWORNIK-PRZEDMIEŚCIE

              W dniu 11 lipca 2022 roku Gmina Jawornik Polski podpisała z Województwem Podkarpackim umowę o dofinansowanie utworzenia punktu widokowego na działce o numerze 1193/3 w miejscowości Jawornik-Przedmieście. W ramach tej umowy, nasza gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12 tysięcy złotych na wykonanie zadaszonego tarasu widokowego, w którym umieszczone zostały ławki oraz stoliki przeznaczone do użytku dla osób odwiedzających. Nowo powstała przestrzeń jest ogólnodostępnym miejscem, służącym organizowaniu spotkań plenerowych i stanowić atrakcyjny turystycznie punkt, z którego podziwiać można w pełnej krasie piękno naszej okolicy. Swój udział  w powstaniu punktu widokowego wniosło Koło Gospodyń Wiejskich z Jawornika Polskiego, którego członkowie po ukończeniu prac konstrukcyjnych  zadbali o estetykę miejsca poprzez wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów. Całkowity koszt wykonania tarasu wyniósł łącznie 42 tysiące złotych,  z czego środki gminne stanowią 30 tysięcy złotych.