Zadania dofinasowane
ze środków
Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych

Zadania dofinasowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP Jawornik Polski wraz z wyposażeniem wykonane w ramach projektu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Jawornik Polski poprzez zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.