You are currently viewing Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania
dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

7.12.2023 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Dębicy przy ul. Grottgera – 120 µg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: powiat dębicki.

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 132,9 tys.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 8.12.2023 r. i dniu 9.12.2023 r.

 

INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Ogół ludności:

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

–  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

–  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

–  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

–  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Zalecane środki ostrożności

DZIAŁANIA, KTÓRE POWINNY BYĆ PODEJMOWANE W CELU OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Działania określone w Programie Ochrony Powietrza wraz z Planem działań krótkoterminowych strefy podkarpackiej:

– stosowanie się do ustawowego zakazu spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzystosowanych;

– zakaz palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła – stosowanie się do zakazu używania kotłów węglowych/na drewno jeżeli pozwolenie na użytkowanie lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazują inny sposób ogrzewania pomieszczeń

– jeżeli jest to możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, drewna) do ogrzewania lub stosować węgiel lepszej jakości;

– należy bezwzględnie przestrzegać zakazu stosowania paliw określonych w §6 uchwały nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego (uchwała antysmogowa);

– realizacja przez wskazane służby działań określonych w Planach działań krótkoterminowych: https://bip.podkarpackie.pl/index. php/informacja-osrodowisku/ochrona-powietrza/.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

8.12.2023 r. godz. 8.00

Podstawa prawna

 

·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.).

·       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

Źródła danych

·       Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·       Prognoza zanieczyszczenia powietrza Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB)

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Rzeszowie

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/9/overruns/0

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings